Ceníky

Vzhledem k dynamickému vývoji cen a rozsahu poskytovaného sortimentu není uváděn ceník sortimentu.

Přesnou a rychlou informaci zjistíte snadno na našich telefonních číslech, dotazem přes elektronickou poštu, nebo osobní návštěvou.

Reklamační řád

společnosti AGI AB s.r.o. se sídlem Praha 9, Kučerova 798/6, 198 00, IČ 63671514, zapsané v OR MOS Praha oddíl C, vložka 37991

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u prodaného zboží a provedených služeb obchodní společnosti AGI AB s.r.o. v občanskoprávních vztazích a v obchodněprávních vztazích a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti AGI AB s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti AGI AB s.r.o. je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list, u některého zboží je též přiložen záruční list od výrobce. Převzetím zboží stvrzuje kupující svůj souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou daňový doklad, je povinen zaslat nejpozději do dvou pracovních dnů prokazatelným způsobem písemně zprávu adresovanou společnosti AGI AB s.r.o. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Prohlídka musí být provedena tak, aby byly zjištěny veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

V případě vzniku pochybností o platnosti záruky vzhledem ke konkrétním závadám je rozhodující stanovisko výrobce příslušného zboží či autorizovaného servisního střediska.

Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží (originálu faktury, paragonu) popř. záručního listu.

Kupující je povinen uvést o jakou vadu se jedná nebo jak se závada projevuje a to co nejpodrobněji.

Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a souhlasí s licenčním ujednáním výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.

Reklamované zboží kupující předává prodávajícímu kompletní, tj. s příručkami, instalačními medii apod. Součástí každého zboží je ochranný obal. Bez tohoto obalu lze reklamaci realizovat pouze po individuální dohodě s prodávajícím, který stanoví, za jakých podmínek je možné reklamované zboží přepravovat.

Některé druhy zboží jsou dodávány se smlouvou či poukazem pro záruční opravy poskytované servisním střediskem výrobce zboží, případně jím pověřené firmy. Kupující v takovém případě postupuje podle pravidel, která jsou k této smlouvě či poukazu přiložena.

Prodávající v žádném případě neručí za data, která má kupující uložena na datových nosičích a paměťových médiích (pevné disky, diskety, CD media, ZIP media apod.). Paměťová média a zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má náhodný charakter. Je v zájmu kupujícího, aby v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod, si tato data pravidelně zálohoval.

Délka záruky

Délka záruční doby zboží může být pro jednotlivé díly zboží (např. u počítačových sestav) stanovena rozdílně a je vyznačena v daňovém dokladu nebo v kupní smlouvě (pokud byla písemně uzavřena). Pokud není délka záruky uvedena, poskytuje prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Bude-li zboží vyměněno, záruční doba se neprodlužuje, pokračuje dále a vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

V těch právních vztazích, na něž se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží vyrobeného od 1.1.2003 délka zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak a při prodeji spotřebního zboží v roce 2003, které bylo vyrobeno do 31.12.2002, činí délka zákonné záruční doby pro takové zboží 6 měsíců. Na délku záruční doby zboží vyrobeného do 31.12.2002 prodávající upozorňuje a výslovně ji uvádí na daňovém dokladu.

Zákonná záruka

Při prodeji zboží v občanskoprávních vztazích se na spotřební zboží vyrobené od 1.1.2003 na prvních 24 měsíců z celkové doby prodávajícím poskytnuté záruky vztahují ustanovení § 619 až 627 občanského zákoníku (zákonná záruka při prodeji zboží). Na spotřební zboží vyrobené do 31.12.2002 se při jeho prodeji v roce 2003 v občanskoprávních vztazích vztahuje zákonná záruka na prvních 6 měsíců z celkové doby prodávajícím poskytnuté záruky. Po uplynutí zákonné záruky se nároky kupujícího řídí obsahem smluvní (tzv. prodloužené) záruky podle tohoto reklamačního řádu. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje.

Životnost zboží : Nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.

Smluvní záruka

Smluvní záruka platí pro obchodní závazkové vztahy a dále platí pro dobu poskytnuté záruky, která v občanskoprávních vztazích přesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká kupujícímu pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká kupujícímu pouze právo na výměnu zboží za zboží stejných nebo lepších parametrů. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.

Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci zboží provedenými prodávajícím. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou ceny zboží.

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na následující případy:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • došlo k porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku byly
 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • vady, pro které byla sjednána nižší cena
 • vady vzniklé poškozením při přepravě, tyto škody je nutné řešit s přepravní společností
 • závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím uvedenými v záručním listu nebo se všeobecnými zásadami
 • závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu zboží (výrobku)
 • vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry běžnému kancelářskému prostředí nebo prostředí, pro které je zboží určeno (především vlhkostí, prašností, teplotou, chemickými a mechanickými vlivy apod.)
 • závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem či prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek
 • závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí, živly (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením
 • vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např. jiné než originální pásky do tiskáren).
 • závady vzniklé počítačovými viry, instalací softwaru nedodaného prodávajícím, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení, změnou nastavení systémových parametrů výrobcem či prodávajícím instalovaných softwarových produktů (tzv. OEM software)
 • předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze

Smluvní záruka zaniká:

 • nedodržením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním zboží v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) nebo všeobecnými zásadami
 • nedodržením technických podmínek pro provozování dodaného zboží
 • neoprávněným zásahem do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně určena prodávajícím, rovněž porušením záruční nálepky nebo provedením změny na dodaném zboží
 • neoprávněným zásahem do záručního listu, daňového dokladu nebo do dodacího dokladu ke zboží (tj. zásah jiným subjektem než prodávajícím nebo určeným autorizovaným servisním střediskem, přepisování, škrtání, způsobení nečitelného textu apod.)

Místo uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňují v provozovně prodávajícího. Kupující doručí reklamované zboží na vlastní náklady a nebezpečí do provozovny prodávajícího, kde obdrží potvrzení o převzetí zboží.

Výjimku tvoří speciální obchodní případy a zařízení, u kterých je smluvně zajišťován servis v místě instalace.

Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny prodávajícího (např. nádraží ČD apod.), nebude přijato a bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Opravené nebo vyměněné zboží je předáno v provozovně prodávajícího. V případě požadavku na instalaci a dovoz zboží, může být toto provedeno na náklady kupujícího.

Způsob provedení reklamace

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedenému kupujícím. Popis musí být co nejpodrobnější především u vad, které se vyskytují nepravidelně (četnost a okolnosti výskytu vady, konfigurace počítačové sestavy, instalovaný software apod.)

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, může prodávající místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady stejných nebo lepších parametrů. Závisí to na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže tohoto způsobu vyřízení reklamace právem domáhat.

Způsob vyřízení reklamace určí oprávněná osoba prodávajícího na základě odborného posouzení vady výrobcem nebo servisní organizací, pověřenou k opravě daného typu zboží.

Poté prodávající kontaktuje kupujícího (pokud kupující zanechal kontaktní informace) a navrhne optimální způsob vyřešení reklamace.

V případě záruční vady počítačové sestavy, která má za následek nefunkčnost instalovaného software, provede prodávající zdarma uvedení do stavu, ve kterém byla sestava kupujícímu předána při prodeji (tj. s instalovaným software, který byl instalován výrobcem nebo prodávajícím).

Při převzetí opraveného nebo vyměněného zboží obdrží kupující potvrzení o provedené záruční opravě nebo výměně.

Neoprávněná reklamace

V případě, že nebude zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu, na kterou se nevztahuje záruka, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího před předáním zboží úhradu nákladů spojených s neoprávněnou reklamací. Jedná se zejména o náklady na přepravu a testování podle aktuálního platného ceníku servisní organizace, která provádí záruční opravy daného zboží nebo náklady na práci technika prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád ruší všechna předchozí ustanovení o záruce a o vyřizování reklamací s platností od 1. ledna 2003.

 
 

Pokud potřebujete něco, co jste v našich cenících nenašli, určitě nás kontaktujte. Naše možnosti jsou daleko širší.
 

 
©AGI AB s.r.o. ©PssT 2001